Updated Feb 21, 2022

Privacy Policy & Cookies

Privacy Policy

De verantwoordelijke voor de verwerking, ResiGrass respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden en dit zowel vanuit ResiGrass als vanuit met haar verbonden bedrijven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ResiGrass, Kapelsesteenweg 493 te 2180 Ekeren - info@resigrass.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot ResiGrass

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Cosy Lounge, Electro Baeyaert en andere verwante ondernemingen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ResiGrass heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

ResiGrass houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@resigrass.com.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookiesAlgemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

 1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De correctheid van de levering, zowel aangaande inhoud als hoeveelheid, moet onmiddellijk bij ontvangst nagekeken worden door de koper; indien er op dat moment hierover geen klacht of weigering wordt geformuleerd, worden hierover nadien geen klachten en/of weigering meer aanvaard. Eventuele andere klachten moeten uiterlijk binnen de 7 dagen na ontvangst worden overgemaakt. Eventuele retourkosten zijn steeds ten laste van de koper

 2. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Dit artikel is enkel van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt.

 3. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De koper is verplicht de goederen in ontvangst te nemen vanaf de eerste aanbieding en/of melding dat deze beschikbaar zijn. Bij gebreke daaraan zij alle kosten als gevolg daarvan ten laste van de koper, ook indien de levering op vraag van de klant is uitgesteld. Eventuele vertraging in de levering die niet aan ons kan worden toegerekend, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 4. De prijs is steeds inclusief BTW. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden steeds vervoerd voor rekening en voor risico van de koper, ongeacht wie het vervoer organiseert, voor zijn rekening neemt en in wiens opdracht ook. Indien de koper het transport van de goederen door de verkoper laat organiseren, al dan niet tegen betaling van de vervoerprijs, aanvaardt de koper expliciet het risico van het vervoer. Indien gewenst kan de koper het transport door de verkoper laten verzekeren tegen betaling van een premie. Het transport van de goederen tot op de bestemming van de klant omvat steeds aflevering door één persoon, aan de straat en tot voor de eerste doorgang. Alle bijkomende kosten voor transport van de goederen naar een andere plaats van levering zijn ten laste van de klant.

 5. De koper is verantwoordelijk voor - en bevestigt hierbij expliciet - dat hij in het bezit is van alle eventuele noodzakelijke vergunningen en ontslaat de verkoper expliciet van elke aansprakelijkheid. Ingeval van installatie door de verkoper zal de koper bij het vragen van een prijsofferte en uiterlijk bij het plaatsen van de bestelling alle mogelijke restricties, aanwezigheid van leidingen, risico’s en potentiële problemen kenbaar maken aan de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade aan leidingen, slechte uitvoering, verlies en/of andere schade indien de nodige voorzorgsmaatregelen niet werden genomen door de koper teneinde dit te voorkomen. Aangezien de verkoop gebeurt op basis van door de klant opgegeven afmetingen, al dan niet mogelijkerwijze opgemeten vóór aanvang van de installatie door de verkoper, is de berekende hoeveelheid slechts definitief ná de plaatsing. Desgevallend zal dan ook de definitieve verkoopprijs aangepast worden in functie van de werkelijk geplaatste of geleverde hoeveelheden. De offerte kan bijgevolg niet als definitieve prijs beschouwd worden, ongeacht of er vooraf is opgemeten of niet.

 6. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien de annulering schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 2 dagen na de bestelling, en voor zover de annulering schriftelijk door ons wordt bevestigd. In elk geval van annulering is de koper te allen tijde een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.

 7. Onze leveringen zijn contant betaalbaar, netto en zonder disconto bij levering. Facturen worden geacht aanvaard te zijn indien deze niet binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven, voldoende gemotiveerd, zijn geprotesteerd. Eventuele bank-‐ of andere kosten gerelateerd aan de betaling zijn steeds ten laste van de koper. Bij gehele of gedeeltelijke niet-‐betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 1 % intrest per begonnen maand te rekenen vanaf de factuurdatum en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het saldo der vordering met een minimum van 250 €. Bovendien worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Laattijdige betaling geeft ons eveneens het recht verdere leveringen of diensten te staken teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege. Indien de factuur op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair en hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling ervan evenals voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 8. De ingebruikneming van de producten en/of het uitgevoerde werk door de koper geldt als stilzwijgende aanvaarding van de goederen en/of oplevering van de diensten. De verkoper is enkel en alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van bewezen fout en zal in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgschade, immateriele schade, schade ten gevolge van overmacht, stormen, natuurfenomenen, (grond)verzakkingen, putvorming, mollen, woelmuizen en/of andere dieren of insecten. Gebreken aan de producten of de uitvoering van de installatie zullen slechts plaatselijk hersteld worden zonder dat de koper enige vorm van schadevergoeding kan inroepen. Een eventuele schadevergoeding in geval van een bewezen fout uit hoofde van de verkoper, zal in elk geval beperkt zijn tot 50% van het factuurbedrag. Schade en/of verlies die het gevolg is van het niet respecteren van de installatie-‐ of gebruiksaanwijzingen van de verkoper zal geenszins aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding.

 9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

 10. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 11. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van en te Antwerpen.Algemene Voorwaarden webshop

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

Resigrass BV
Kapelsesteenweg 493
B 2180 Ekeren
Belgie
BTW 0771 609 660
Info@Resigrass.com
Tel. +32 (0)3 290 35 93

Hierna verder genoemd Resigrass


Artikel 1 - Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Resigrass, een bvba met maatschappelijke zetel te 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 493 (België), BTW BE 0771 609 660 , HRA, Resigrass biedt haar klanten de mogelijkheid om kunstgras, kunsthagen en accessoires online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Resigrass. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Resigrass houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Resigrass aanvaard zijn.


Artikel 2 - Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Omwille van het feit dat in bepaalde gevallen een ander BTW percentage van toepassing is, kunnen de prijzen inclusief BTW eventueel afwijken van deze vermeld in de webshop. Bij het plaatsen van de goederen in het winkelmandje, wordt de BTW berekend en weergegeven zodat er geen verrassingen zijn. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3 - Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Resigrass niet. Resigrass is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Resigrass is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Resigrass. Resigrass kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4 - Online aankopen

Een bestelling plaatsen bij Resigrass is helemaal niet moeilijk. In 5 stappen kiest u, bestelt u, betaalt u en laat u ons weten hoe u de goederen wil ontvangen. Na de selectie van de producten die u wenst aan te kopen, plaatst u deze in het winkelmandje. De verdere procedure verduidelijken wij u graag hieronder. Hebt u moeilijkheden of twijfels omtrent de hoeveelheid of benodigdheden die u nodig hebt voor de aanleg van het kunstgras of de hagen dan helpen wij u hiermee graag.

Voor het berekenen van de hoeveelheid KUNSTGRAS of KUNSTHAGEN verwijzen wij u naar volgende pagina waar wij u aan de hand van enkele schetsen tonen op welke manier u tewerk gaat.

http://Resigrass2com.webhosting.be/nl/info/45/hoeveelheid-gras-hagen-berekenen/

Is het niet duidelijk, of twijfelt u of de berekening correct is gebeurd? Bel of mail (info@Resigrass.com ) ons even en wij helpen u met veel plezier verder.

1. Uw gegevens

Die hebben we uiteraard nodig om de factuur correct te kunnen opstellen en de bestelling op het juiste adres te leveren. Vul dit dus met grote zorg in, zodat er geen onnodige vertraging, foutlevering of andere problemen opduiken waardoor er extra kosten kunnen ontstaan. Klassieke foutjes die we al een tegenkomen zijn

 • huisnummer vergeten

 • eventueel bus nummer (niet op alle deurbellen zijn de juiste namen vermeld)

 • zijn er specifieke instructies voor de koerier, geef deze aub duidelijk aan in het vak ‘jouw vraag/verzoek/opmerking’ zodat we u vinden om uw pakje te bezorgen. Houdt er wel rekening mee dat een vervoerder de goederen aanbiedt aan de voordeur op het gelijkvloers van het gebouw en dat extra verzoeken aanleiding kunnen geven tot extra kosten die we dienen door te belasten.

 • geef zeker het juiste e-mail adres en telefoonnummer in, zodat wij u onmiddellijk kunnen bereiken mocht er een probleem zijn bij de levering. Dit voorkomt extra kosten en overlast.

 • Indien u het pakket op een ander adres wil geleverd hebben, vergeet dit dan niet aan te duiden en in te vullen

Bovenaan op het scherm in de webshop ziet u steeds in welk stadium van het verkoopproces u zich bevindt.

Toch nog iets vergeten? U kan ook steeds terug naar de shop om verder te winkelen zonder dat uw gegevens in het winkelmandje worden gewist en u deze opnieuw zou moeten invullen.


Op het einde van het aankoopproces tonen wij u een volledig en duidelijk overzicht van de aankopen, de bedragen en aangeduide leveringsmethode zodat u rustig nog eens alles kan overlopen vooraleer u de betaling uitvoert.

Betalen

Wij hebben ons best gedaan om u flexibele betalingsmethodes aan te bieden die u in alle veiligheid kan gebruiken.

Loopt het ergens mis tijdens de betaalprocedure, dan kan u best uw bank of aanbieder van uw betaalkaart even contacteren om na te gaan welk probleem aan de oorzaak ligt. Indien het bedrag niet van uw rekening is gegaan of op uw kaart geregistreerd, kan u in alle veiligheid de betaling opnieuw proberen uit te voeren. Geen paniek, indien om één of andere reden het bedrag toch dubbel is betaald, kan u ons contacteren en wij storten het bedrag bij ontvangst onmiddellijk terug op uw rekening, zonder enig probleem. Stuur even een mail naar info@Resigrass.com en wij zorgen ervoor!

Als klant hebt u de keuze tussen de volgende betaalwijzen met al dan niet doorgerekende transactiekosten:

BETAALMETHODE

KOSTEN

KBC/CBC Betaalknop

geen

Belfius Direct Net

geen 

Bancontact/Mister Cash

geen 

Ideal

geen 

Maestro

geen

Bankoverschrijving

geen

GiroPay

geen

ING Home pay

geen

VISA / MASTERCARD

geen

Bevestiging

Na uitvoering van de betaling, ontvangt u van ons onmiddellijk een bevestiging van de door u geplaatste bestelling onder de vorm van een bestelbon. Hou deze bij de hand en vermeld uw bestelbon nummer als u ons zou contacteren in verband met uw order. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Resigrass.

Zodra wij het bedrag hebben ontvangen, maken wij u bestelling klaar voor levering.

De artikelen worden bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres indien de klant kiest voor de optie ‘levering door Resigrass’. In het andere geval worden de artikelen ter beschikking gesteld voor afhaling op het adres van Resigrass of een andere opgegeven locatie.

Resigrass is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.


Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Resigrass.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Resigrass te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6 - Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Resigrass beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 250 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Resigrass zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen


Artikel 7 - Levering

Voor de levering van uw bestelling kunnen wij u onderstaande mogelijkheden aanbieden. De kunsthagen zijn verpakt in dozen, wat meer opties voor het transport biedt dan kunstgras en wij hebben deze voor de duidelijkheid dan ook opgesplitst

1. KUNSTGRAS

Wij kunnen voor u het transport regelen. Kunstgras laat zich moeilijker vervoeren omwille van de vorm. Rollen met een lengte van 4,00 meter kunnen enkel door gespecialiseerde vervoerbedrijven getransporteerd en geleverd worden. De kosten hieraan verbonden zijn bijgevolg helaas wel hoger dan het vervoer van dozen of kleine pakjes..

Bovendien zijn de levertermijnen hierdoor groter en moet u rekening houden met een transittijd van enkele dagen. Omdat dit in zogenaamde groupage-vervoer wordt geleverd - met gebruik van verschillende overslagpunten - kan enkel bij benadering een levertermijn opgeven worden en zijn er afwijkingen mogelijk. De ingeschatte levertermijn vindt u onderstaande tabel. Echter dit zijn indicaties en zoals gesteld zijn afwijkingen mogelijk. Wij hebben met onze vervoerders afgesproken dat zij u contacteren en een afspraak voor levering maken, zodat u weet wanneer uw bestelling wordt gebracht.

BESTEMMING

Geschatte transittijd vanaf  dag van lading in Ekeren

België

3 tot 5 werkdagen

Nederland

5 tot 7 werkdagen

Duitsland

5 tot 8 werkdagen

Luxembourg

4 tot 7 werkdagen

Frankrijk

6 tot 8 werkdagen

Oostenrijk

8 tot 10 werkdagen

Zwitserland

8 tot 12 werkdagen

UK

10 tot 15 werkdagen

Zuid Europe

12 tot 17 werkdagen

Kleinere rollen (tot 2,5 m lengte – ca 8 à 10 m2 maximum), kunnen met een koerierdienst verstuurd worden met kortere transittijden. U kan dit volgen via de ‘track & trace’ code van het koeriersbedrijf.

De kosten voor het transport zijn berekend op basis van aantal, gewicht en afmetingen.

U kan uiteraard uw bestelling ook zelf komen afhalen in Ekeren. Zorg er echter wel voor dat u dit op een veilige manier kan organiseren en hou rekening met de lengte van de rollen (4.00 meter). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar

http://Resigrass2com.webhosting.be/nl/info/4/levering/21/afhaling/

Elke zichtbare beschadiging, kwantitatieve en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld en de klant dient de nodige schriftelijke voorbehouden en/opmerkingen mbt schade of tekorten te maken ten aanzien van derden zoals bv. de vervoerder.

2. KUNSTHAGEN

Indien u het wenst, kunnen wij voor u de levering organiseren. Wij werken met een aantal transportdiensten om uw bestelling zo snel mogelijk tot bij u te leveren. De kosten voor de verzending worden apart vermeld op het einde van uw bestelling.

U kan uiteraard uw bestelling ook zelf komen afhalen in Ekeren. Zorg er echter wel voor dat u dit op een veilige manier kan organiseren en u voldoende laadruimte voorziet.

3. VOORBEHOUD BIJ LEVERINGEN

Elke beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld en U dient de nodige schriftelijke voorbehouden en/opmerkingen mbt schade of tekorten te maken ten aanzien van derden zoals bv. de vervoerder. Indien deze voorbehouden ontbreken op de vervoerdocumenten kunnen wij deze niet verhalen op de vervoerder en zien wij ons ook verplicht door u geclaimde eventuele schade, verlies of tekorten af te wijzen.


Artikel 8 - Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Resigrass.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na levering door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiks-, installatie instructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig en/of foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, stormen, natuurfenomenen, of andere oorzaken die niet toegewezen kunnen worden aan Resigrass.

De garantie kan niet worden ingeroepen voor goederen die op een normale wijze versleten zijn (welke de kwaliteit en prestaties hebben geboden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de klant dus redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed)

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9 - Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Resigrass mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Het herroepingsrecht geldt niet indien de geleverde goederen op maat van de klant zijn gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval indien kunstgras wordt aangekocht in een hoeveelheid die afwijkt van volledige rollen en/of dus op maat versneden wordt in functie van de behoefte van de klant. Voor kunsthagen is dit eveneens het geval indien de klant hoeveelheden besteld, kleiner dan de opgegeven verpakkingseenheden.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst. We raden aan dit te doen dmv het bezorgen van een ingevuld formulier voor herroeping (modelformulier) e mail aan info@Resigrass.com. U kan eventueel ook een andere ondubbelzinnige verklaring bezorgen.

De goederen dienen binnen de 14 dagen vanaf de datum waarop het herroepingsrecht werd uitgeoefend op uw kosten terug bezorgd/overhandigd te worden aan Resigrass, Kapelsesteenweg 493 te 2180 Ekeren, tijdens de normale openingsuren.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) of gespecialiseerd vervoerbedrijf voor rollen tot 4.00 meter lengte, te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Resigrass zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

U wordt gevraagd de artikelen in de originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs terug te bezorgen. Indien dit niet gebeurt, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding toe te passen in overeenstemming met de geleden schade.

Indien de waarde van de producten op één of andere manier is verminderd, behoudt Resigrass het recht om de Klant verantwoordelijk te houden en schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering van de producten als het gevolg van het gebruik ervan door de Klant, die buiten de noodzaak vallen om de goede kwaliteit ervan vast te stellen.

Indien de overeenkomst de uitvoering van diensten inhoudt en deze diensten geleverd worden tijdens de herroepingsperiode, zal de Klant de reeds geleverde diensten betalen tot op het moment dat de Klant de herroeping uitoefent - conform de hierin beschreven procedure - ten belope van het proportioneel deel ten aanzien van de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties en/of afmetingen van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, zoals bv.vermeld in §2 van dit artikel.


Artikel 10 - Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Resigrass respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden en dit zowel vanuit Resigrass als vanuit met haar verbonden bedrijven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Resigrass, Kapelsesteenweg 493 te 2180 Ekeren – info@Resigrass.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Resigrass

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Cosy Lounge, Electro Baeyaert en andere verwante ondernemingen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Resigrass heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Resigrass houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@Resigrass.com.


Artikel 11 - Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 12 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Resigrass om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13 - Resigrass Klantendienst

De Resigrass klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3 290 35 93 tijdens de normale openingsuren, via e-mail op info@Resigrass.com of per post op het volgende adres Kapelsesteenweg 493, 2180 Ekeren (België).


Artikel 14 - Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Resigrass, welke u vind op http://www.Resigrass.com/nl/info/7/algemene-voorwaarden/. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Resigrass kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 15 - Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.


Artikel 17 - Klachten/Geschillen

Bezoek het ODR-platform indien u een oplossing zoekt voor uw consumentenprobleem.

Ons e-mailadres: info@Resigrass.com