Algemene voorwaarden Resigrass

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

 1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De correctheid van de levering, zowel aangaande inhoud als hoeveelheid, moet onmiddellijk bij ontvangst nagekeken worden door de koper; indien er op dat moment hierover geen klacht of weigering wordt geformuleerd, worden hierover nadien geen klachten en/of weigering meer aanvaard. Eventuele andere klachten moeten uiterlijk binnen de 7 dagen na ontvangst worden overgemaakt. Eventuele retourkosten zijn steeds ten laste van de koper.
 2. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Dit artikel is enkel van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet ­beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt.
 3. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De koper is verplicht de goederen in ontvangst te nemen vanaf de eerste aanbieding en/of melding dat deze beschikbaar zijn. Bij gebreke daaraan zij alle kosten als gevolg daarvan ten laste van de koper, ook indien de levering op vraag van de klant is uitgesteld. Eventuele vertraging in de levering die niet aan ons kan worden toegerekend, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. De prijs is steeds inclusief BTW. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden steeds vervoerd voor rekening en voor risico van de koper, ongeacht wie het vervoer organiseert, voor zijn rekening neemt en in wiens opdracht ook. Indien de koper het transport van de goederen door de verkoper laat organiseren, al dan niet tegen betaling van de vervoerprijs, aanvaardt de koper expliciet het risico van het vervoer. Indien gewenst kan de koper het transport door de verkoper laten verzekeren tegen betaling van een premie. Het transport van de goederen tot op de bestemming van de klant omvat steeds aflevering door één persoon, aan de straat en tot voor de eerste doorgang. Alle bijkomende kosten voor transport van de goederen naar een andere plaats van levering zijn ten laste van de klant.
 5. De koper is verantwoordelijk voor -­ en bevestigt hierbij expliciet - dat hij in het bezit is van alle eventuele noodzakelijke vergunningen en ontslaat de verkoper expliciet van elke aansprakelijkheid. Ingeval van installatie door de verkoper zal de koper bij het vragen van een prijsofferte en uiterlijk bij het plaatsen van de bestelling alle mogelijke restricties, aanwezigheid van leidingen, risico’s en potentiële problemen kenbaar maken aan de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade aan leidingen, slechte uitvoering, verlies en/of andere schade indien de nodige voorzorgsmaatregelen niet werden genomen door de koper teneinde dit te voorkomen. Aangezien de verkoop gebeurt op basis van door de klant opgegeven afmetingen, al dan niet mogelijkerwijze opgemeten vóór aanvang van de installatie door de verkoper, is de berekende hoeveelheid slechts definitief ná de plaatsing. Desgevallend zal dan ook de definitieve verkoopprijs aangepast worden in functie van de werkelijk geplaatste of geleverde hoeveelheden. De offerte kan bijgevolg niet als definitieve prijs beschouwd worden, ongeacht of er vooraf is opgemeten of niet.
 6. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien de annulering schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 2 dagen na de bestelling, en voor zover de annulering schriftelijk door ons wordt bevestigd. In elk geval van annulering is de koper te allen tijde een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.
 7. Onze leveringen zijn contant betaalbaar, netto en zonder disconto bij levering. Facturen worden geacht aanvaard te zijn indien deze niet binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven, voldoende gemotiveerd, zijn geprotesteerd. Eventuele bank-­‐ of andere kosten gerelateerd aan de betaling zijn steeds ten laste van de koper. Bij gehele of gedeeltelijke niet-­‐betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 1 % intrest per begonnen maand te rekenen vanaf de factuurdatum en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het saldo der vordering met een minimum van 250 €. Bovendien worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Laattijdige betaling geeft ons eveneens het recht verdere leveringen of diensten te staken teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege. Indien de factuur op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair en hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling ervan evenals voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 8. De ingebruikneming van de producten en/of het uitgevoerde werk door de koper geldt als stilzwijgende aanvaarding van de goederen en/of oplevering van de diensten. De verkoper is enkel en alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van bewezen fout en zal in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgschade, immateriele schade, schade ten gevolge van overmacht, stormen, natuurfenomenen, (grond)verzakkingen, putvorming, mollen, woelmuizen en/of andere dieren of insecten. Gebreken aan de producten of de uitvoering van de installatie zullen slechts plaatselijk hersteld worden zonder dat de koper enige vorm van schadevergoeding kan inroepen. Een eventuele schadevergoeding in geval van een bewezen fout uit hoofde van de verkoper, zal in elk geval beperkt zijn tot 50% van het factuurbedrag. Schade en/of verlies die het gevolg is van het niet respecteren van de installatie-­‐ of gebruiksaanwijzingen van de verkoper zal geenszins aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding.
 9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
 10. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 11. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van en te Antwerpen.

Niet gevonden wat je zocht?

Laat hieronder je gegevens achter,
dan bellen wij u terug.